2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
ZADANIA

Najważniejsze zadania 2.SLT

Do najważniejszych zadań wykonywanych przez 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego należy:

 • utrzymywanie w ciągłej sprawności i gotowości do działania podległych jednostek wojskowych;
 • utrzymywanie nakazanego stanu gotowości bojowej Skrzydła oraz przygotowanie do prowadzenia działań na obszarze kraju i poza jego granicami;
 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją szkolenia w podległych jednostkach;
 • przygotowanie podległych jednostek wojskowych do prowadzenia działań bojowych w ramach operacji narodowych i sojuszniczych;
 • utrzymanie zdeklarowanych i wydzielonych sił oraz środków w gotowości do udziału w operacjach sojuszniczych NATO oraz w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych;
 • wydzielenie i przekazanie w operacyjne podporządkowanie Centrum Operacji Powietrznych (COP) lub właściwego dowództwa NATO sił i środków zgodnie z rozkazem nadrzędnego szczebla dowodzenia;
 • zapewnienie przyjęcia oraz wsparcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, zgodnie z obowiązkami państwa gospodarza (Host Nation Support);
 • stawianie zadań podległym jednostkom wojskowym z zakresu dowodzenia pozaoperacyjnego oraz synchronizowanie działań między nimi.

Dowództwo 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego spełnia w tym zakresie następujące funkcje:

 • planistyczno - organizacyjne w odniesieniu do:
 • przygotowania, zabezpieczenia i prowadzenia walki. W tym zakresie przygotowuje podległe jednostki wojskowe do wykonania zadań bojowych i specjalistycznych oraz do współdziałania z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi;
 • organizacji systemu wsparcia logistycznego. W tym zakresie wykonuje zadania i świadczy usługi na rzecz podległych jednostek wojskowych, sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) i statków powietrznych innych rodzajów sił zbrojnych. Organizuje zabezpieczenie logistycznego procesu szkolenia i bieżącej działalności podległych jednostek wojskowych, a także przygotowuje je pod względem logistycznym do operacyjnego użycia w działaniach militarnych i pozamilitarnych na obszarze kraju i w ramach zobowiązań sojuszniczych;
 • planistyczno - wykonawcze i metodyczne w zakresie:
 • spraw dotyczących uzupełniania potrzeb osobowych podległych jednostek wojskowych;
 • przedsięwzięć dotyczących planowania mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych jednostek wojskowych, uzupełnienia ich żołnierzami rezerwy, środkami transportowymi i maszynami pobranymi z gospodarki narodowej (GN) oraz szkolenia rezerw osobowych w ramach ćwiczeń wojskowych;
 • sprawowania nadzoru nad organizacją i realizacją szkolenia w podległych jednostkach wojskowych w tym szkolenia lotniczego w eskadrach, organizowania przedsięwzięć szkolenia bojowego realizowanych w układzie narodowym i sojuszniczym, a także wprowadzania do użytku programów, podręczników, instrukcji i metodyk normujących proces szkolenia;
 • społeczno - wychowawcze w zakresie:
 • wypracowywania kierunków i założeń działalności społeczno-wychowawczej;
 • kształtowania dyscypliny wojskowej wśród żołnierzy i pracowników wojska;
 • popularyzacji spraw dotyczących wojska i obronności państwa.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych